[Scroll down for English version]

In onze eerlijkere versie van een reclame (zie video onderaan) van het leger hebben wij de beelden van de mogelijke, destructieve gevolgen niet weggelaten. Waarom vindt defensie het prima om in de originele versie het begin van een militaire actie te laten zien, maar dan alleen zonder de volledige realiteit met alle gevolgen van dien? Als ze zo graag mensen en vooral jongeren willen werven, laat ze dan eerlijk zijn. We zijn benieuwd of het volledige verhaal net zoveel tieners kan werven voor het leger als de originele, Hollywood-stijl versie van Defensie!

Het is namelijk duidelijk dat imperialistische oorlog niet wordt gevoerd om ‘ons land te verdedigen’ of om ‘mensen te helpen’, maar puur om nog meer winst te maken voor de rijken. Defensie probeert de gruwelijke waarheden te verzwijgen, maar het feit is dat ons militair voornamelijk niet ten goede wordt gebruikt. De Westerse wereld is gebouwd met geroofde grondstoffen zoals olie, lithium, kostbare metalen en onderbetaalde arbeid. De rijkdom van “het Westen” draait op de uitbuiting van de rest van de wereld. Om deze te veroveren worden overal ter wereld mensen tot vluchten gedwongen, vermoord en aan onleefbare situaties onderworpen.

Ook Nederlandse militairen worden overal ter wereld ingezet om de kapitalistische belangen van de rijken met geweld te behartigen. De gevolgen hiervan zijn rampzalig voor mens en natuur. Zelfs voor de militairen die terugkeren zijn de gevolgen van imperialistische oorlog vaak niet te verdragen. Velen zijn op jonge leeftijd met goede bedoelingen er bij gekomen, alleen om later gebruikt te worden voor de belangen van de heersende klasse. Met de verschrikkelijke misdaden die van hen gevraagd werden te leren leven is dan ook lastig, en voor sommigen kost ook hen dit het leven.

De originele versie van dit reclamespotje kwam bijna dagelijks op talloze media langs, media gericht op jongeren. Het is absurd en schandalig dat defensie op deze manier zich op jongeren, waaronder ook minderjarigen, mag richten. Imperialistische oorlog wordt geromantiseerd met een Hollywood-achtige speelfilm. Het is noodzakelijk om te weten dat niets minder waar is. Imperialisme is een kwaadaardig systeem van uitbuiting en onderdrukking dat oorlog noodzakelijk maakt. Dit soort propaganda is daar ook een belangrijk onderdeel van. Het is bedoeld om de jeugd in Nederland ideologisch te trainen en te werven om het imperialisme te steunen.

Zorg ervoor dat jongeren niet door defensie misleid worden. Informeer jezelf en je omgeving, en weet ook, er is altijd hulp. Er zijn altijd kameraden bereid om met je mee te denken en je te steunen, om samen te strijden tegen het imperialisme. Sta samen sterk tegen het imperialisme en diens oorlogen!

#StrijdTegenImperialistischeOorlogen
#Defensie #jongeren #misleiding #KinderEnJeugdreclame #KJC
#SamenSterk #TegenImperialisme

Lees hier verder over waarom wij deze video hebben gemaakt: http://werekenbijdefensie.nl/waarom

Je kunt ook hier alvast een kijkje nemen om meer te weten te komen over het imperialisme: http://massalijn.nl/theory/what-is-imperialism/

TW, CW: Imperialistische oorlog, zelfmoord


In our more truthful version of a commercial of the Dutch military we did not remove the images of the possible and destructive consequences. Why is the Ministry of Defense perfectly fine with showing the beginning of a military operation in the original version, but not the full reality and all of its consequences? If they are so eager to recruit people and especially youth, then let them be honest. We are curious whether the complete story can recruit as many teenagers for the military as the original, Hollywood style version from the Ministry of Defense!

It is clear that imperialist wars are not fought to ‘protect our country’ or to ‘help people’, but purely to make even more profit for the rich. The Ministry of Defense tries to hide these horrible truths, but the fact is that our military is never used for good. The Western world has been built with plundered resources such as oil, lithium, valuable metals and underpaid labor. The riches of ‘the West’ are depending upon the continuous exploitation of the rest of the world. To conquer these, all over the world people are being forced to flee, are being murdered and are in general being subjected to unlivable situations.

Dutch soldiers are deployed all over the world to violently protect the capitalist interests of the rich. The consequences of this are disastrous for people and nature. Even for the soldiers who return, the consequences of war are often too much to bear. Many of them joined with honest intentions when they were young, only to be used for the interests of the ruling class later on. To learn to live with the horrendous crimes that have been asked of them is extremely hard for most, and for some it costs their live as well.

The original version of this commercial was broadcasted almost daily on several media outlets, clearly targeting the youth. It is absurd and outrageous that the Ministry of Defense is allowed to target the youth, and minors as well, in this way. Imperialist war is being romanticized with a Hollywood style feature film. It is essential to know that nothing is less true. Imperialism is an evil system of exploitation and oppression that requires unjust wars. Propaganda like this is an important part of this as well. It is meant to ideologically train the Dutch youth and recruit them into supporting imperialism.

Make sure that the youth is not being misled by the Ministry of Defense. Inform yourself and your social circle, and know that there is always help. There are always comrades who are prepared to support you, to struggle together against imperialism. Together we stand strong against imperialism and its wars!

#StruggleAgainstImperialistWars

#MinistryOfDefense #youth #deception #ChildrenAndYouthCommercials

#StrongTogether #AgainstImperialism

Read more about why we made this video: http://werekenbijdefensie.nl/waarom

To learn more about imperialism:  http://massalijn.nl/theory/what-is-imperialism/

Leave A Comment

Leave A Comment