Het solidariteitsprotest van zondag 16 april in Rotterdam tegen neonazi’s bij de “Drag & Kids Voorleesmiddag” bij LantarenVenster was een belangrijke stap in de strijd tegen fascisme en de onderdrukking van queer- en transpersonen in Nederland. Revolutionaire Eenheid was  bij het protest om omdat we de strijd van de queer en trans gemeenschappen voor bevrijding van kapitalisme, imperialisme en het patriarchaat onvoorwaardelijk steunen. De strijd voor vrouwen-, gender-, en transbevrijding is onlosmakelijk verbonden met de strijd tegen groeiend fascisme en is daarom ook onderdeel van de bredere strijd voor bevrijding en socialisme.

Bij het protest was een grote coalitie van progressieve organisaties. Naast Revolutionaire Eenheid waren daar onder andere BIJ1, De Socialisten, Vrije Bond, verschillende Wandelclubs en TransZorgNu. Wij waren er met ruim 250 mensen. De fascisten waren verdeeld in twee kampen. Aan de ene kant was er De Roze Leeuw, een anti-queer homonationationalistische organisatie met maar liefst drie leden. En apart van hen stonden neonazi organisaties zoals Voorpost, JFVD, enkele Vlamingen en Duitsers, en White Lives Matter. Zij waren met twintig tot dertig mensen.

Er was een duidelijke overmacht van progressieve groepen aanwezig die de mogelijkheid hadden om de versplinterde en individualistische groepen te verdrijven voor de deur van het gebouw. Echter, deze werden door de politie koortsachtig achter geplaatste dranghekken gehouden. Het protest mondde uit in een wedijver van uithoudingsvermogen, die uiteindelijk is gewonnen door de progressieve zijde, die volhield tot de laatste nazi’s vertrokken waren. Het was tekenend om te zien hoe nazi’s grotendeels onbekommerd konden rondlopen, en er uiteindelijk verscheidene tegendemonstranten geslagen zijn door de politie.

De patriarchale onderdrukking van vrouwen-, Queers-, en personen met een culturele genderidentiteit ontwikkelt zich onder het neoliberalisme als een stokpaardje van reactionaire en fascistische partijen en organisaties. Historische overwinningen zoals de rechten op abortus en gendertransitie worden aangevallen, terwijl nieuwe progressieve eisen van de beweging worden tegengehouden.

Steeds vaker kopiëren Nederlandse reactionairen de retoriek van hun fascisten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Zij worden vaak gefinancierd door christelijke evangelische organisaties, ook in Nederland. Onderzoeken laten zien dat er per jaar miljoenen dollars en euro’s worden uitgegeven aan anti-LGBTQI+ organisaties in Nederland en de rest van Europa. Deze beweging propageert geweld tegen vrouwen en genderonderdrukten bovenop het huidige geweld waar zij mee te maken krijgen in huis, op werk, op straat en op school.

De anti-LGBTQI+ beweging en filosofie is een belangrijk onderdeel van de reactionaire, fascistische beweging. Zij leggen de schuld voor problemen in de maatschappij bij onderdrukte groepen zoals genderonderdrukten en nationaal onderdrukten, in plaats van bij de kapitalistenklasse. De ontmenselijking van mensen in hun diversiteit zet aan tot haat van “de ander” – de immigrant, de moslim, de Jood, de Queer. Reactionaire organisaties van Voorpost tot de Forum voor Democratie-jongeren verspreiden anti-communistische en racistische  ideeën over een “elite van cultuurmarxisten” die een geheime agenda nastreeft. Dat anti-LGBTQI+ ideeën een belangrijke rol spelen in de fascistische beweging is tegelijkertijd niks nieuws. Het Hirschfeld Instituut voor Seksuologie was een van de eerste medische instituten in Europa die onderzoek deed naar transgender identiteiten en transitie methodiek. Dat maakte hen in 1933 tot een van de eerste doelwitten van Hitlers Nazi regime. Enkele prominente foto’s van boekverbrandingen, zijn hun bibliotheken en onderzoekswerken die vernietigd worden. Door de wortels van deze beweging te begrijpen kunnen we deze bestrijden en vernietigen.

Het is belangrijk om te erkennen dat de strijd voor transrechten niet alleen een kwestie is van het recht op gelijke behandeling en gelijke rechten, maar ook een kwestie van het recht op volledige lichamelijke zelfbeschikking, zonder onderworpen te worden aan vernederende diagnostische trajecten om je identiteit te bewijzen aan een ander en het recht om te leven zonder geweld en discriminatie te ervaren. Dit geldt ook voor vluchtelingen die door de IND aan vernederende verhoren en controles worden onderwerpen, waarbij zij bijvoorbeeld moeten “bewijzen” dat ze een bepaalde seksualiteit of gender zijn. Dit beleid leidt uitzettingen, aanvallen en doden.

Door te strijden tegen genderonderdrukking bouwen we een krachtige en inclusieve beweging die de belangen van alle arbeiders in de klassenstrijd vertegenwoordigt. Ook maken we hierdoor een einde aan koloniale identitaire kaders die ons zijn opgelegd door het kolonialisme, imperialisme en kapitalisme en met bruut geweld over de rest van de wereld zijn verspreid.

De strijd voor vrouwen- en genderbevrijding helpt om de verdeeldheid tussen verschillende groepen te overwinnen en geeft een krachtig signaal af aan de heersende klasse dat het proletariaat niet zal rusten totdat iedereen bevrijd is van uitbuiting en onderdrukking. Daarom blijven wij strijden voor de bevrijding van alle vrouwen en genderonderdrukten als onderdeel van de strijd voor de bevrijding van de mensheid. En dit is waarom we zullen blijven strijden tegen reactionairen die onze mensen proberen te onderdrukken en te vermoorden.

Download artikel [NL/ENG]


Counter-protest: protect the drags and fight for gender liberation!

The solidarity protest on Sunday April 16 in Rotterdam against neo-Nazis at the “Drag & Kids Reading Day” at LantarenVenster was an important step in the fight against fascism and the oppression of queer and trans people in the Netherlands. Revolutionaire Eenheid participated in the protest because we unconditionally support the struggle of the queer and trans communities for liberation from capitalism, imperialism and patriarchy. The struggle for women’s, gender and trans liberation is intrinsically linked to the fight against growing fascism and is therefore also part of the broader struggle for liberation and socialism.

The protest was attended by a large coalition of progressive organizations. In addition to Revolutionaire Eenheid, there were BIJ1, De Socialisten, Vrije Bond, various Walking Clubs and TransZorgNu, among others. We were there with more than 250 people. The fascists were divided into two camps. On the one hand there was De Roze Leeuw, an anti-queer homonationalist organization with no less than three members. Apart from them stood neo-Nazi organizations such as Outpost, JFVD, some Flemish and Germans, and White Lives Matter. They were twenty to thirty people.

There was a clear majority of progressive groups who had the ability to drive out the fragmented and individualistic fascists from the door of the building. However, they were feverishly kept behind barriers placed by the police. The protest turned into a rivalry of endurance, which was eventually won by the progressive side, which held on until the last of the Nazis had left. It was illustrative to see how Nazis could walk around largely unconcerned, and several counter-demonstrators were eventually beaten by the police.

The patriarchal oppression of women, queers, and people with cultural gender identity is developing under neoliberalism as a priority of reactionary and fascist parties and organizations. Historic victories such as abortion rights and gender transition are attacked, while new progressive demands of the movement are held back.

Increasingly, Dutch reactionaries are copying the rhetoric of their fascist counterparts in the United States and the United Kingdom. They are often financed by Christian evangelical organizations, also in the Netherlands. Research shows that every year millions of dollars and euros are spent on anti-LGBTQI+ organizations in the Netherlands and Europe. This movement propagates violence against women and the gender oppressed in addition to the current violence they experience at home, at work, in the street and at school.

The anti-LGBTQI+ movement and philosophy is an important part of the reactionary, fascist movement. They blame society’s problems on oppressed groups such as the gender oppressed and nationally oppressed, rather than the capitalist class. The dehumanization of people in their diversity incites hatred of “the other” – the immigrant, the Muslim, the Jew, the Queer. Reactionary organizations from Outpost to Forum for Youth Democracy spread anti-communist and racist ideas about an “elite of cultural Marxists” pursuing a secret agenda. At the same time, it is nothing new that anti-LGBTQI+ ideas play an important role in the fascist movement. The Hirschfeld Institute for Sexology was one of the first medical institutes in Europe to conduct research into transgender identities and transition methodology. That made them one of the first targets of Hitler’s Nazi regime in 1933. Some prominent photos of book burnings are their libraries and research works being destroyed. By understanding the roots of this movement we can fight and destroy it. By understanding the roots of this movement we can fight and destroy it.

It is important to recognize that the fight for trans rights is not only a matter of the right to equal treatment and rights, but also a matter of the right to full physical self-determination, without being subjected to degrading diagnostic processes to prove your identity. prove to another and the right to live without experiencing violence and discrimination. This also applies to refugees who are subjected to humiliating interrogations and checks by the IND, where they must, for example, “prove” that they are a certain sexuality or gender. This policy leads to evictions, assaults and deaths.

By fighting against gender oppression, we are building a powerful and inclusive movement that represents the interests of all workers in the class struggle. We will also end colonial identitarian frameworks that have been imposed on us by colonialism, imperialism and capitalism and have been brutally spread across the rest of the world.

The struggle for women’s and gender liberation helps to overcome divisions between different groups and sends a strong signal to the ruling class that the proletariat will not rest until everyone is freed from exploitation and oppression. That is why we continue to fight for the liberation of all women and gender oppressed as part of the struggle for the liberation of humanity. And this is why we will keep fighting reactionaries that try to oppress and kill our people.

Download article [NL/ENG]