Revolutionaire Eenheid steunt volledig de vier antiracistische organisatoren die zijn gearresteerd in Denver, en sluit zich aan bij de oproep om de aanklachten in te trekken. Alle vier de organisatoren – Russell Ruch, Lilian House, Joel Northam en Eliza Lucero – zijn leiders van de massale antiracistische protestbeweging die gerechtigheid eist voor Elijah McClain en andere slachtoffers van politiegeweld, en zijn lid van de Party for Socialism and Liberation ( PSL).

De politie van de Verenigde Staten heeft op donderdag 17 september vier antiracistische organisatoren gearresteerd in de omgeving van Denver, Verenigde Staten. Russell Ruch, Lilian House, Joel Northam en Eliza Lucero werden met veel machtsvertoon gearresteerd. Lilian werd omringd door vijf politieauto’s, terwijl Joel werd meegenomen door S.W.A.T. teams.

Alle vier zijn ze nauw betrokken bij de huidige antiracistische massabeweging in de omgeving van Denver, die deel uitmaakt van de enorme volksbeweging in de VS. Ze zijn uitgesproken leiders van de beweging die gerechtigheid eist voor Elijah McClain en andere slachtoffers van politiegeweld. Zoals we weten, zijn de Verenigde Staten een settler-koloniale staat en de grootste imperialistische macht ter wereld. De beelden van de Amerikaanse politie die zwarte mensen vermoordt, zijn bekend bij alle volkeren van de wereld en dit is waar de gearresteerde kameraden tegen strijden.

Deze arrestaties zijn een duidelijke politieke aanval op de groeiende antiracistische beweging. De autoriteiten willen de organisatoren bizarre valse beschuldigingen ten laste leggen, zoals kidnapping en ernstige misdrijven. Dit maakt deel uit van een landelijke poging om mensen te criminaliseren die opkomen tegen onderdrukking en onrecht. Het probeert iedereen die vecht voor de bevrijding van het volk bang te maken.

In Nederland zijn we maar al te goed bekend met dit soort aanvallen. Tijdens de protestbeweging die gerechtigheid eiste voor Mitch Henriquez, die in juni 2015 werd vermoord door de politie in Den Haag, werden honderden demonstranten en organisatoren op straat en in hun huizen gearresteerd. Meer recentelijk hebben we gezien dat Akwasi berecht werd als onderdeel van een fascistische en staatsaanval op de antiracistische beweging.

We benadrukken dat elke aanval op de bevrijdingsbewegingen ons alleen maar meer motiveert om voor gerechtigheid en bevrijding te vechten. Net zoals de imperialistische machten van de Verenigde Staten en Nederland samenwerken bij de uitbuiting en onderdrukking van de mensen, zo verenigen de mensen zich in hun vrijheidsstrijd.

We verklaren onze volledige solidariteit met de antiracistische beweging in de Verenigde Staten, waarbij de hegemonie van de imperialistische macht vanuit het hol van de leeuw word bestreden. We sluiten ons aan bij de eis om de aanklachten tegen Russell Ruch, Lilian House, Joel Northam en Eliza Lucero in te trekken, en eisen gerechtigheid voor alle slachtoffers van politie- en ander staatsgeweld.

Omdat we Joel Northam persoonlijk kennen, voegen we een persoonlijk getuigenis van een van onze leden toe:

“Een jaar geleden leerde ik Joel online kennen vanwege zijn activisme en liefde voor het volk. Nadat we elkaar beter leerden kennen en spraken over Mao, Lenin, het VS-imperialisme en alle andere vormen van (westerse) onderdrukking, nodigde ik hem uit om naar Amsterdam te komen en hem rond te leiden. Ook al was hij hier nog nooit eerder geweest, het eerste dat hij me vertelde was dat hij de plaatsen wilde bezoeken waar de arbeidersklasse woonde en waar het organiseren en het activisme plaatsvonden. Zijn passie en liefde voor de mensen was geen parttime iets dat hij zomaar kon uitschakelen zodra hij wilde ontspannen of op vakantie wilde zijn. Ik bracht hem naar een RE-bijeenkomst waar hij een paar andere leden leerde kennen en meer met ons sprak over de onderdrukking die in de VS gebeurt. Eén daarvan was de politie en de aanvallen op (antiracistische) activisten, precies de dingen die hij nu meemaakt.”

Revolutionaire Eenheid betuigt onze volledige solidariteit met de gearresteerde antiracistische organisatoren en PSL-leden in de Verenigde Staten, en we eisen dat alle aanklachten tegen hen worden ingetrokken!

We dringen er bij iedereen op aan hun solidariteit te betuigen en mee te doen aan de eis om de aanklacht in te trekken. Onderteken de petitie en, als je kunt, maak een donatie om hun zaak te ondersteunen.

UPDATE: Er zijn nog twee anti-racistische activisten opgepakt, Terrance Roberts en Trey Quinn. Terrance is mede-oprichter van de Front Line Party for Revolutionary Action.

 


Support the anti-racist organizers in Denver area, United States, arrested by police: drop the charges!

Revolutionaire Eenheid fully supports the four anti-racist organizers who have been arrested in Denver Area, and joins the call to drop the charges. All four organizers – Russell Ruch, Lilian House, Joel Northam, and Eliza Lucero – are leaders of the mass anti-racist protest movement demanding justice for Elijah McClain and other victims of police brutality, and are members of the Party for Socialism and Liberation (PSL).

United States police forces arrested four anti-racist organizers in Denver Area, United States, on Thursday 17 September. Russell Ruch, Lilian House, Joel Northam, and Eliza Lucero were taken with heavy show of force. Lilian was surrounded by five police cars, while Joel was taken by S.W.A.T. teams.

All four are heavily involved with the current anti-racist mass movement in Denver area, part of the huge movement now surging in the US. They are strong advocates for justice for Elijah McClain and other victims of police brutality. As we know, the United States is a settler-colonial state and the number one imperialist power in the world. The images of US police killing black people are known to all peoples of the world and this is what the arrested comrades are struggling against.

These arrests are a clear political attack on the growing anti-racist movement. The authorities want to charge the organizers with bizarre bogus charges, such as kidnapping and serious felonies. This is part of a nation-wide attempt to criminalize people who stand up against oppression and injustice. It is trying to scare of anyone to fight for the liberation of the people.

In the Netherlands, we are all too familiar with these kinds of attacks. During the protest movement demanding justice for Mitch Henriquez, who was killed by the police in The Hague in June 2015, hundreds of protestors and organizers were arrested from the streets and from their houses. More recently, we have seen Akwasi be put on trial as part of a fascist and state attack on the anti-racist movement.

We emphasize that any attack against the people’s movements only instils us with more motivation to struggle for justice and liberation. Just as the imperialist powers of the Unites States and the Netherlands collaborate in exploiting and oppressing the people, so are the people uniting in their freedom struggle.

We declare our full solidarity with the anti-racist movement in the Unites States, challenging the imperialist power’s hegemony from the belly of the beast. We join the call to demand the charges against Russell Ruch, Lilian House, Joel Northam, and Eliza Lucero to be dropped, and demand justice for all victims of police brutality and state violence.

As we know Joel Northam personally, we attach a personal testimony of one of our members:

“A year ago, I got to know Joel online because of his activism and love for the people. After engaging and talking about Mao, Lenin, US imperialism and all the other forms of (western) oppression, I invited him over to come to Amsterdam and show him around. Even though he has never been here before, the first thing he told me was that he wanted to visit the places where the working class lived and where the organizing and activism happened. His passion and love for the people was not a part-time thing that he could just turn off the minute he wanted to relax or be on vacation. I brought him to an RE meeting where he got to know a few other members and talk more with us about all the messed up things happening in the US. One of them was police enforcement and the attacks on (anti-racist) activists, the exact things he is experiencing now.”

Revolutionaire Eenheid sends our full solidarity to the arrested anti-racist organizers and PSL members in the United States, and we demand all charges against them to be dropped!

We urge everyone to express their solidarity and join the demand to drop the charges. Please sign the petition and, if you can, make a donation to support their case.

UPDATE: Two additional comrades have been arrested, Terrance Roberts and Trey Quinn. Terrance a co-founder of the Front Line Party for Revolutionary Action.

Leave A Comment

Leave A Comment